AKTUALNOŚCI

 

Ogłoszenie dotyczące wyboru biegłego rewidenta

20 listopada 2019

Ogłoszenie dotyczące wyboru biegłego rewidenta

 

FERRUM S.A.

ul. Porcelanowa 11, 40-246 Katowice

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA PRZEPROWADZENIE:

 

Badania i przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych FERRUM  S.A. oraz spółek zależnych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE.

Zarząd FERRUM S.A., działając z upoważnienia Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki, postanowił zorganizować przetarg skierowany do podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych na świadczenie usług audytorskich na lata 2020-2021.

Istotne informacje o działalności Spółki FERRUM S.A. oraz spółek w Grupie są dostępne w  Sprawozdaniach z działalności Grupy, komunikatach bieżących oraz na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości za rok 2018:

https://www.ferrum.com.pl/raporty-biezace/2019-2/

https://www.ferrum.com.pl/raporty-okresowe/2019-2/

https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df

 

Prosimy o przygotowanie i przekazanie w terminach i na zasadach określonych poniżej, oferty na usługi audytorskie, która będzie obejmować następujący zakres (Przedmiot zamówienia):

1.Badanie sprawozdań finansowych FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej: MSSF), za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniu 31  grudnia 2020 roku oraz w dniu 31 grudnia 2021 roku;

2.Badania sprawozdań finansowych, wskazanych poniżej Spółek wchodzących w skład Grupy FERRUM (dalej: Spółki), sporządzonych zgodnie z MSSF:

– ZKS FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach,

– FERRUM MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,

za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2020 roku oraz w dniu 31 grudnia 2021 roku;

3.Badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej dla jednostki dominującej FERRUM S.A. (dalej: Grupa FERRUM), sporządzonych zgodnie z MSSF za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2020 roku oraz w dniu 31 grudnia 2021 roku;

4.Przeglądu skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych FERRUM S.A. sporządzonych zgodnie z MSSF, za pierwsze półrocze 2020 roku oraz pierwsze półrocze 2021 roku;

5.Przeglądu skróconych śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy FERRUM, sporządzonych zgodnie z MSSF, za pierwsze półrocze 2020 roku oraz pierwsze półrocze 2021 roku;

6.Przeglądu skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych Spółek, sporządzonych zgodnie z MSSF, za pierwsze półrocze 2020 roku oraz pierwsze półrocze 2021 roku;

zwanych łącznie Przedmiotem zamówienia.

Wymagane kluczowe terminy dotyczące lat obrotowych 2020 – 2021:

1.Dla sprawozdania finansowego Spółki FERRUM S.A. oraz Spółek (pkt 1, 2 Przedmiotu zamówienia) orientacyjny harmonogram wygląda następująco:

 • Badanie wstępne – do ostatniego dnia miesiąca listopada roku badanego;
 • Badanie zasadnicze – do ostatniego dnia miesiąca lutego roku następującego po badaniu;
 • Terminy zakończenia prac prowadzonych przez audytora powinny gwarantować Spółce wywiązanie się z obowiązków publikacji sprawozdań finansowych.

2.Dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej dla jednostki dominującej FERRUM S.A. (pkt 3 Przedmiotu zamówienia):

 • Badanie zasadnicze – do 15 dnia miesiąca marca roku następującego po badaniu;
 • Terminy zakończenia prac prowadzonych przez audytora powinny gwarantować Spółce wywiązanie się z obowiązków publikacji sprawozdań finansowych.

3.Dla przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej dla jednostki dominującej FERRUM S.A. oraz Spółek (pkt 4 oraz 6 Przedmiotu zamówienia):

 • Przegląd – do 20 dnia miesiąca sierpnia;
 • Terminy zakończenia prac prowadzonych przez audytora powinny gwarantować Spółce wywiązanie się z obowiązków publikacji skróconych sprawozdań finansowych.

4.Dla przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej dla jednostki dominującej FERRUM S.A. (pkt 5 Przedmiotu zamówienia):

 • Przegląd – do ostatniego dnia miesiąca sierpnia;
 • Terminy zakończenia prac prowadzonych przez audytora powinny gwarantować Spółce wywiązanie się z obowiązków publikacji skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

 

Termin i miejsce składania ofert.

ZAINTERESOWANE PODMIOTY PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE PISEMNYCH OFERT W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH, W TERMINIE
do dnia 6 grudnia 2019 roku, do godz. 12.00
w siedzibie Spółki FERRUM S.A. – Biuro Zarządu, I piętro
z dopiskiem:

Oferta na badanie i przegląd sprawozdań finansowych FERRUM S.A. i wybranych Spółek zależnych Grupy FERRUM
za lata obrotowe 2020 – 2021

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

Oczekiwania wobec biegłego rewidenta i firmy audytorskiej:

1.Oczekiwane jest, że Oferent przygotuje ofertę, odrębnie na każdy okres objęty badaniem, przy czym oferta zostanie przedstawiona w rozbiciu na poszczególne punkty Przedmiotu zamówienia (od 1 do 6) i dodatkowo odrębnie dla FERRUM S.A. i każdej ze Spółek wymienionych w pkt 2 Przedmiotu zamówienia.

2.Od biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie oczekiwany jest udział w:

 • spotkaniach z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej FERRUM S.A., między innymi w celu omówienia strategii badania oraz zasad współpracy, omówienia wyników badania/przeglądu sprawozdań finansowych, kontroli świadczonych dodatkowych usług przez biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie, oceny niezależności biegłego rewidenta,
 • posiedzeniach Rad Nadzorczych dokonujących oceny sprawozdań finansowych FERRUM S.A. i Spółek,
 • Walnych Zgromadzeniach FERRUM S.A. lub Spółek zatwierdzających te sprawozdania.

3.Oczekiwane jest przekazanie do wiadomości Rad Nadzorczych poszczególnych Spółek, sporządzanych dla Zarządów informacji o zidentyfikowanych problemach w zakresie systemu rachunkowości, systemu kontroli wewnętrznej lub innych kwestii operacyjnych i finansowych dotyczących danej Spółki (tzw. listów do Zarządu).

4.W postępowaniu przetargowym będą mogły wziąć udział firmy audytorskie spełniające minimum następujące kryteria:

 • kryterium niezależności;
 • niewykonywanie usług zakazanych w terminach zdefiniowanych przepisami prawa;
 • doświadczenie w badaniu spółek notowanych na GPW;
 • doświadczenie w badaniu spółek produkcyjnych z branży stalowej;
 • dostępność zasobów ludzkich o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, która pozwoli na przeprowadzenie badanie zgodnie z oczekiwanymi terminami;
 • dostępność ekspertów wspierających zespół audytowy w zakresie MSSF, podatków, wycen, i kontroli wewnętrznej.

Oferta powinna zawierać:

Oferta powinna zawierać, w kolejności zaprezentowanej poniżej:

1.Proponowaną cenę za realizację Przedmiotu zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty związane z badaniem oraz przeglądem, w rozbiciu na:

 • poszczególne punkty Przedmiotu zamówienia (od 1 do 6);
 • poszczególne Spółki wymienione w Przedmiocie zamówienia,
 • okresy kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2020 roku oraz w dniu 31 grudnia 2021 roku,

2.Informację o firmie, w tym liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

3.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

4.Poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

5.Oświadczenie o dysponowaniu wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu zamówienia w wymaganych kluczowych terminach realizacji,

6.Wskazanie metod realizacji Przedmiotu zamówienia wraz z informacją o  przewidywanym nakładzie czasu pracy niezbędnego do realizacji Przedmiotu zamówienia oraz oświadczeniem, że wskazany nakład pracy jest wystarczający do wydania bezstronnych i niezależnych opinii,

7.Listę podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich pięciu lat wraz z referencjami, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa,

8.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

9.Oświadczenie Oferenta o spełnieniu przez kluczowego biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych,

10.Oświadczenie oferenta o przedłożeniu klauzuli informacyjnej (wg treści zgodnej z załącznikiem nr 1) osobom, które mają wykonywać badanie,

11.Oświadczenie Oferenta, że nie istnieją zagrożenia dla niezależności oraz zastosowano zabezpieczenia w celu zminimalizowania ewentualnych zagrożeń,

12.Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz.U. Nr 205, poz. 1583).

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta, zgodnie z przedłożonym aktem rejestracyjnym. Wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.

Termin, miejsce i sposób udzielania informacji dotyczących przygotowania oferty:

Informacje niezbędne do prawidłowego złożenia oferty, będą udzielane do dnia 3 grudnia 2019 roku przez Panią Alicję Chorzelską, Główną Księgową:

tel. 48 32 730 44 25,

e-mail: alicja.chorzelska@ferrum.com.pl.

Data i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi do dnia 6 grudnia 2019 roku w Katowicach, przy ul. Porcelanowej 11. Otwarcie ofert jest niejawne.

Kryteria wyboru firmy audytorskiej:

1.Doświadczenie firmy audytorskiej w zakresie badania sprawozdań finansowych podmiotów o podobnym profilu działalności jak Spółki oraz w zakresie badania sprawozdań finansowych podmiotów notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

2.Ilość osób delegowanych przez firmę audytorską do przeprowadzenia badania/przeglądu oraz ich kwalifikacje i doświadczenie;

3.Warunki cenowe zaoferowane przez firmę audytorską;

4.Zaproponowany harmonogram prac związany z czynnościami rewizji finansowej;

5.Kompletność usług zadeklarowanych przez Podmiot Uprawniony;

6.Reputacja firmy audytorskiej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest zamówieniem publicznym i nie będzie prowadzone w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów art. 701– 705 ustawy Kodeks cywilny.

Spółka zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, podjęcia decyzji o dopuszczeniu ofert częściowych, rezygnacji z wybranych usług objętych Przedmiotem zamówienia, negocjacji z wybranymi Oferentami, także w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy oraz zmiany lub uzupełnienia oferty przez Oferenta, żądania od Oferentów złożenia wyjaśnień co do warunków oferty, w tym wskazanej ceny, swobodnego wyboru Oferentów do dalszych negocjacji, swobodnego wyboru Wykonawcy, dokonywania poprawek oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych w ofertach.

Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia przy spełnieniu poniższej okoliczności:

 • Brak przynajmniej trzech ofert spełniających minimalne kryteria wymienione w  zapytaniu.

Realizacja powyższych uprawnień Spółki nie będzie rodziła dla Spółki żadnej odpowiedzialności prawnej lub finansowej. W szczególności Oferenci nie będą uprawnieni do domagania się jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utraconych korzyści związanych z brakiem ich wyboru jako Wykonawców lub innej szkody związanej ze swoim udziałem w  postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FERRUM Spółka Akcyjna w Katowicach (dalej: „FERRUM”) z siedzibą przy ul. Porcelanowej 11 (kod pocztowy: 40-246).
 2. Państwa dane osobowe FERRUM pozyskał od Państwa pracodawcy.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do wyboru przez FERRUM oferty na badanie sprawozdań finansowych FERRUM i wybranych spółek zależnych oraz wykonywanie innych usług poświadczających za lata obrotowe 2020-2021.
 4. Przetwarzane dane obejmują: imię, nazwisko, informację o posiadaniu lub nieposiadaniu uprawnień biegłego rewidenta, numer wpisu biegłego.
 5. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi uzasadniony interes FERRUM w postaci dokonania wyboru podmiotu wykonującego usługi określone w pkt 3.
 6. Nie przechowujemy Państwa danych dłużej niż to konieczne. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla dokonania wyboru oferty na usługi określone w pkt 3 i zawarcia umowy z wybranym podmiotem.
 7. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć wyłącznie osoby upoważnione przez FERRUM. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez FERRUM innym odbiorcom takim jak dostawcy usług i rozwiązań IT dla FERRUM.
 8. Państwa dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania bądź uzupełnienia. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem oraz ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo otrzymania od FERRUM kopii danych osobowych.
 10. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Powyższa informacja stanowi realizację obowiązku prawnego. Nie wymaga podjęcia działań z Państwa strony, aby była skuteczna i miała zastosowanie.

 

 

 

KONTAKT

FERRUM S.A.

ul. Porcelanowa 11
40-246 Katowice, Polska

tel.: +48 32 730 47 99
fax: +48 32 730 46 77

email: ferrum@ferrum.com.pl


MAPA


FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice