Zrównoważony rozwój

WIZJA, MISJA, WARTOŚCI W OBSZARZE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Wizja: FERRUM pragnie być wiarygodnym, społecznie odpowiedzialnym partnerem dla wszystkich Interesariuszy w każdej sferze prowadzonej działalności, funkcjonującym zgodnie z zasadami prawa, etyki oraz zrównoważonego rozwoju.

Misja: Misją Grupy FERRUM jest zapewnienie klientom profesjonalnych produktów o oczekiwanej jakości, równoczesnego stabilnego, zrównoważonego rozwoju firmy, przekładającego się na wzrost jej wartości dla akcjonariuszy.

Wartości FERRUM S.A.

Szacunek: Wzajemny szacunek jest podstawą do budowania przyjaznego środowiska pracy i trwałych relacji w firmie i poza nią. Pozwala także na poszerzenie horyzontów poprzez respektowanie odmiennych poglądów.

Praca zespołowa: Jako odpowiedzialne współdziałanie oparte na zaufaniu, wsparciu i otwartej komunikacji.

Wiedza i doskonałość: Poszerzając wiedzę i umiejętności konsekwentnie dążymy do doskonałości. Kreatywność: Jesteśmy otwarci, wychodzimy poza schematy, z entuzjazmem poszukujemy najlepszej drogi dotarcia do celu.

Jakość: Przyjęliśmy jako standard jedną z paremii Arystotelesa, zgodnie z którą „jakość to nawyk, a nie zdarzenie”.

Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo rozumiane jako: bezpieczny pracownik, bezpieczny produkt, bezpieczne jutro.

 

STRATEGICZNE CELE FERRUM S.A.

FERRUM S.A. jest producentem rur stalowych i izolowanych oraz kształtowników zamkniętych.

Jakość, ochrona środowiska, w tym oszczędność energii, bezpieczeństwo i higiena pracy jest zasadą każdego działania i nierozerwalnie związana ze strategią rozwoju.

Spółka koncentruje się na wzmocnieniu innowacyjności i zrównoważonego rozwoju, a także zwiększeniu zdolności do reagowania na zmieniające się otoczenie gospodarcze

Strategicznym celem FERRUM S.A. jest:

 • dostarczanie klientom innowacyjnych i wysokiej jakości rozwiązań do przesytu energii, opartych na najnowszych technologiach i zgodnych z normami zrównoważonego rozwoju.
 • dywersyfikacja portfolio produktów dla zwiększenia odporności na zmieniające się warunki rynkowe oraz wykorzystania nowych możliwości biznesowych,
 • zwiększenie udziałów rynkowych w segmencie rur wodorowych i amoniakalnych, wykorzystując rosnący popyt na te produkty oraz przewagę konkurencyjną firmy,
 • wzrost udziałów rynkowych w Polsce i za granicą,
 • wzmocnienie stabilności finansowej i zwiększenie elastyczności finansowania dalszego rozwoju z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz z uwzględnieniem zmieniającego się otoczenia gospodarczego.
 • rozwój w zgodzie z wymaganiami ESG dotyczącymi ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego.

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W FERRUM S.A.

Mając na uwadze ograniczony charakter zasobów, konieczność podejmowania działań w celu  przeciwdziałania zanieczyszczeniom wody, gleby, powietrza i bioróżnorodoności oraz odpowiedzialność za otoczenie FERRUM S.A. uznaje za krytyczne prowadzenie działalności z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Realizacja wskazanych powyżej strategicznych celów realizowana jest zatem w szczególności poprzez wskazane poniżej procesy oraz inicjatywy:

 • utrzymywanie oraz ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania norm ISO 9001, API Spec. Q1, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 3834-2, ISO 10002, ISO/ IEC 17025,
 • przestrzeganie wymagań prawnych i innych mających zastosowanie w prowadzonej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dla produkowanych wyrobów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony radiologicznej, efektywności energetycznej, ochrony środowiska, w tym zasad czystszej produkcji, oraz wykorzystania i zużycia energii,
 • ochrona środowiska, w tym zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko uwzględniając również ślad węglowy organizacji oraz produktów,
 • ciągła poprawa wyniku energetycznego realizowanych procesów, w szczególności poprzez skoncentrowanie wysiłków na rzecz racjonalnego zużycia energii, zasobów naturalnych oraz mediów energetycznych
 • nabywanie efektywnych energetycznie produktów i usług, które wpływają na wynik energetyczny
 • ograniczenie negatywnego wpływu na społeczności lokalne,
 • realizacja inicjatyw mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych związanych z organizacją oraz z produktami,
 • wdrażanie rozwiązań wspierających agregację danych na potrzeby sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
 • podejmowanie działań mających na celu zwiększenie świadomości środowiskowej oraz klimatycznej interesariuszy, w tym w szczególności kontrahentów,
 • realizacja modernizacji i inwestycji mając na celu adaptację działalności organizacji do zachodzących zmian klimatu z uwzględnieniem poprawy wyniku energetycznego,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania związanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym,
 • eliminowanie zagrożeń i ograniczanie ryzyk dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie dialogu (konsultacji i współudziału) kierownictwa Spółki z pracownikami, przedstawicielami pracowników, partnerami biznesowymi i innymi stronami zainteresowanymi, na których ma wpływ działalność Spółki,
 • stworzenie zoptymalizowanego środowiska pracy, w tym utrzymania wykwalifikowanej załogi, które umożliwią poprawę efektywności produkcji oraz zapewnią dostęp do niezbędnych zasobów,
 • aktywne zarządzanie ryzykiem oraz monitorowanie planów postępowania w odniesieniu do ryzyk i szans,
 • zintegrowanie wymagań wdrożonych systemów zarządzania z procesami biznesowymi jak również promowanie stosowania podejścia procesowego opartego na ryzyku
 • realizacja polityki jakości laboratorium poprzez zapewnienie kompetencji, bezstronności i spójności działania laboratorium
 • realizowanie polityki reklamacyjnej,
 • zapewnienie dostępności informacji i zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów i szczegółowych celów energetycznych
 • podejmowanie działań w kierunku realizacji ekologicznych wyrobów stalowych w dobie zielonej rewolucji wodorowej
  współuczestniczenie w maksymalizowaniu ponownego wykorzystania palet oraz ilości odpadów opakowaniowych w ramach zrównoważonego rozwoju;
 • współpraca z organizacją odzysku opakowań pozwalająca na zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;
 • edukację i organizację praktyk dla uczniów szkół średnich, zawodowych i studentów
 • organizację okresowych szkoleń z obszaru BHP i ochrony środowiska dla pracowników, podwykonawców o dzierżawców obiektów Spółki
 • finansowanie specjalistycznych kursów podnoszące kwalifikacje młodych pracowników (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne)
 • przygotowanie organizacji do raportowania zgodnie ze standardami ESRS (European Sustainability Reporting Standard
 • realizacja projektu kalkulacji śladu węglowego dla trzech zakresów tj. emisji organizacji w całym łańcuchu wartości.

W spółce obowiązuje także „Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie Grupy Kapitałowej FERRUM” oraz „Kodeks Postępowania Dostawców Grupy FERRUM”.

Kodeksy te obowiązują zarówno w relacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych oraz dostępne są na korporacyjnej stronie internetowej www.ferrum.com.pl.

Intencją Spółki jest również propagowanie przyjętych zasad i wyznawanych wartości w całym łańcuchu dostaw. Świadomi kierunku rozwoju, w którym podąża Spółka doceniamy znaczenie reputacji, która budowana długofalowo powinna być chroniona przez wdrożenie odpowiednich standardów, procedur i polityk.

 

ZASADY GLOBAL COMPACT POWIĄZANE Z KODEKSEM ETYKI

Poprzez zaangażowanie w inicjatywie Czystej Produkcji FERRUM włączyło w obszary swojej działalności 10 Zasad UN Global Compact m.in. do strategii, polityk i procedur. Ustanawiając właściwą kulturę organizacyjną, Spółka nie tylko wypełnia swoje podstawowe obowiązki wobec ludzi i planety, ale także przygotowuje się do długoterminowych korzyści.

Założenia odnoszą się do dziesięciu uniwersalnych zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska  przeciwdziałania korupcji oraz do podjęcia działań wspierających cele społeczne – w tym Cele Zrównoważonego Rozwoju.

 1. przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka
 2. eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę
 3. popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji
 4. wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej
 5. przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci
 6. przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia
 7. wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego
 8. podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową
 9. wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.
 10. przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom.

 

REZULTATY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ W OBSZARZE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 • Zgodnie z wewnętrznymi danymi w corocznej produkcji realizowanej od 2021 roku udział materiałów pochodzących z recyklingu wynosi:
  • 25-35% w zakresie materiałów stalowych, w zależności od możliwości technologicznych dostawcy oraz docelowego przeznaczenia materiału,
  • 30-40% na wybrane materiały spawalnicze,
  • 40-50% w zakresie tworzyw sztucznych,
  • 30% w systemie zwrotnym palet, co dodatkowo potwierdza etykieta „Green Label” (Certyfikat)
 • Od 2021 roku przemysłowa woda technologiczna zabezpieczona jest obiegiem zamkniętym, a dodatkowe zastosowanie wykorzystania wód deszczowych do procesów technologicznych zmniejsza obszarowe zużycie o 20%, a tym samym zmniejszenie corocznego zużycia wody wodociągowej.
 • W 2021 roku FERRUM S.A. uzyskała dla swoich produktów deklaracje środowiskowe EPD, oceniające zrównoważone wykorzystanie zasobów oraz zrównoważony wpływ na środowisko naturalne w całym cyklu życia produktu. Świadectwo EPD obowiązuje do 28.06.2026 roku. Świadectwo EPD dostępne jest pod następującym linkiem: (Certyfikat)
 • Od 1996 roku Spółka jest członkiem stowarzyszenia „Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji” i jest wpisana do Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości pod numerem 001/1996. Wpis do rejestru jest odnawiany co roku na podstawie wyników działalności firmy w zakresie ochrony środowiska przedstawionych w Raporcie zrównoważonego rozwoju. Wpis ten stanowi deklarację uwzględnienia w swojej polityce zasad „UN Global Compact”, tj. obowiązków w zakresie przestrzegania praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz dowód uczestnictwa w systemie Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych w ramach Polskiego Programu CP.

  Stosując zasady czystszej produkcji uzyskaliśmy Świadectwo Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji oraz tytuł Laureata Czystszej Produkcji Roku 1996. W 2000 roku został wdrożony i certyfikowany przez niezależną instytucję System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Nastąpiła zatem jakościowa zmiana wizerunku naszej firmy. Jesteśmy przedsiębiorstwem ekologicznym, o dużym atucie marketingowym, zdobywającym coraz większą ilość klientów polskich i zagranicznych.   Nasza firma koncentruje się na doskonaleniu zachowań pracowników i ich wiedzy ekologicznej oraz stosuje najlepsze dostępne technologie w planowaniu i rozwoju zakładu. Dba o jakość powietrza atmosferycznego, mądrze zarządza gospodarką odpadami i terenami zielonymi. Spółka  prowadzi również otwartą politykę informacyjną dotyczącą wpływu produkcji na środowisko. Deklarujemy jednocześnie uwzględnianie w swojej polityce zasad "Global Compact" – Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ,  a efekty działalności od 1990 roku przedstawiamy w karcie raportu CP i OP http://www.prcpiop.pl/pliki/laureaci

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice