Spółka

 Dokumenty korporacyjne

DOKUMENTY DO POBRANIA

Statut FERRUM S.A.

Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających FERRUM S.A.

Regulamin Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej FERRUM S.A. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Regulamin Zarządu FERRUM S.A.

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad udziału w posiedzeniach Zarządu FERRUM S.A. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

KRS

Schemat Organizacyjny FERRUM S.A.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2022 r.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2021 r.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2020 r.

Kodeks etyki oraz postępowania w biznesie Grupy Kapitałowej FERRUM

Kodeks postępowania Dostawców w Grupie FERRUM

Polityka uczciwej konkurencji

Polityka środowiskowa

Polityka dialogu z interesariuszami

Polityka aktywności na forum społeczności lokalnych

Polityka kształtowania relacji na linii pracodawca - pracownik

Polityka kształtowania relacji na linii przełożony - pracownik

Polityka kształtowania relacji na linii pracownik - pracownik

Polityka różnorodności

Polityka antydyskryminacyjna

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów w Grupie Kapitałowej FERRUM

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności

Polityka antykorupcyjna

Polityka anonimowego zgłaszania naruszeń oraz ochrony sygnalistów w Grupie Kapitałowej FERRUM

Procedura dotycząca istotnych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz okresowej oceny transakcji dokonywanej przez Radę Nadzorczą FERRUM S.A.

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice