KALENDARIUM

 

Kalendarium

Okresy zamknięte obowiązujące w odniesieniu do raportów okresowych publikowanych w 2024 roku

Data publikacji raportu okresowego Rodzaj raportu okresowego Okres objęty raportowaniem Początek okresu zamkniętego
26.04.2024 Raport roczny (R) Skonsolidowany raport roczny (RS) rok obrotowy 2023 27.03.2024
28.05.2024 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (QSr) zawierający skrócony kwartalny raport jednostkowy I kwartał 2024 28.04.2024
30.09.2024 Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (PSr) zawierający skrócony raport jednostkowy I półrocze 2024 31.08.2024
29.11.2024 Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny (QSr) zawierający skrócony kwartalny raport jednostkowy III kwartał 2024 30.10.2024

Okres zamknięty

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, osoby pełniące obowiązki zarządcze w FERRUM S.A., czyli osoby związane ze Spółką w ten sposób, że są członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego lub pełnią funkcje kierownicze, nie będąc członkiem ww. organów, przy czym mają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio tego podmiotu oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze Spółki,

nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych FERRUM S.A., lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które Spółka ma obowiązek podać do wiadomości publicznej.

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR, bez uszczerbku dla postanowień Rozporządzenia MAR w zakresie zakazu wykorzystywania i bezprawnego ujawniania informacji poufnych oraz zakazu manipulacji na rynku, Spółka może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego, o którym mowa powyżej:

a) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji, albo

b) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych.

Dodatkowo zgodnie z art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR, zabrania się każdej osobie:

a) wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;

b) rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub

c) bezprawnego ujawniania informacji poufnych, oraz

d) dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku.

 

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice