Raporty okresowe 2023

Skonsolidowany raport półroczny
Data Numer Okres Plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRUM za I półrocze 2023 r. pdf
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 r. pdf
2023-09-29 PSr/2023 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2022r. pdf
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 r. pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. pdf

 

Skonsolidowane raporty kwartalne
Data Numer Okres Plik
2023-11-29 QSr3/2023 od 2023-07-01 do 2023-09-30 pdf
2023-05-30 QSr1/2023 od 2023-01-01 do 2023-03-31 pdf

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice