Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta na lata 2024-2025

 

Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta na lata 2024-2025

28 listopada 2023

 

Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta

FERRUM S.A.

ul. Porcelanowa 11, Katowice

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY
DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA PRZEPROWADZENIE:

Badania i przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych FERRUM S.A. oraz spółek zależnych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE.

Zarząd FERRUM S.A., działając z upoważnienia Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki, postanowił zorganizować przetarg skierowany do podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych na świadczenie usług audytorskich na lata 2024-2025.

Prosimy o przygotowanie i przekazanie w terminach i na zasadach określonych poniżej, oferty na usługi audytorskie, która będzie obejmować następujący zakres:

 1. badanie sprawozdań finansowych FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej: MSSF),
  za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2024 roku oraz w dniu 31 grudnia 2025 roku;
 2. badania sprawozdań finansowych, wskazanych poniżej Spółek wchodzących w skład Grupy FERRUM (dalej: Spółki), sporządzonych zgodnie z MSSF: ZKS FERRUM S.A.
  z siedzibą w Katowicach, za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2024 roku oraz w dniu 31 grudnia 2025 roku;
 3. badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej dla jednostki dominującej FERRUM S.A. (dalej: Grupa FERRUM), sporządzonych zgodnie z MSSF
  za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2024 roku oraz w dniu 31 grudnia 2025 roku;
 4. przeglądu skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych FERRUM S.A. sporządzonych zgodnie z MSSF, za pierwsze półrocze 2024 roku oraz pierwsze półrocze 2025 roku;
 5. przeglądu skróconych śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy FERRUM, sporządzonych zgodnie z MSSF, za pierwsze półrocze 2024 roku oraz pierwsze półrocze 2025 roku;
 6. przeglądu skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych Spółek, sporządzonych zgodnie z MSSF, za pierwsze półrocze 2024 roku oraz pierwsze półrocze 2025 roku;
 7. dodatkowej usługi atestacyjnej wykonanej zgodnie z krajowymi standardami usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd, zastrzeżonej do realizacji dla biegłego rewidenta polegającej na zbadaniu, czy sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone w formacie ESEF spełnia we wszystkich istotnych aspektach wymogi określone w Rozporządzeniu ESEF (dalej: „badanie zgodności z wymogami ESEF”) za następujące okresy:
 8. za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2024 r.;
 9. za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2025 r.
 10. dodatkowej usługi atestacyjnej wykonanej zgodnie z krajowymi standardami usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd, zastrzeżonej do realizacji dla biegłego rewidenta polegającej na przeprowadzeniu oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zleceniodawcy w oparciu o KSUA 3000, zgodnie z art. 90 g. ust. 10 Ustawy o ofercie publicznej za następujące okresy:
 11. za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2024 r.;
 12. za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2025 r.
 13. każdej dodatkowej usługi atestacyjnej wykonanej zgodnie z krajowymi standardami usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd, zastrzeżonej do realizacji dla biegłego rewidenta, wymaganej przepisami obowiązującymi w okresie, za który przeprowadzone jest badanie.

Wymagane kluczowe terminy dotyczące lat obrotowych 2024-2025:

 1. dla sprawozdania finansowego Spółki FERRUM S.A. oraz Spółek (pkt 1, 2 Przedmiotu zamówienia) orientacyjny harmonogram wygląda następująco:
  1. badanie wstępne – do ostatniego dnia listopada roku badanego;
  2. badanie zasadnicze – do ostatniego dnia lutego roku następującego po badaniu;
  3. terminy zakończenia prac prowadzonych przez audytora powinny gwarantować spółce wywiązanie się z obowiązków publikacji sprawozdań finansowych.
 2. dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej dla jednostki dominującej FERRUM S.A. (pkt 3 Przedmiotu zamówienia):
  1. badanie zasadnicze – do 15 dnia marca roku następującego po badaniu;
  2. terminy zakończenia prac prowadzonych przez audytora powinny gwarantować spółce wywiązanie się z obowiązków publikacji sprawozdań finansowych.
 3. dla przeglądu skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej dla jednostki dominującej FERRUM S.A. oraz Spółek (pkt 4 oraz 6 Przedmiotu zamówienia):
  1. przegląd – do 20 dnia sierpnia;
  2. terminy zakończenia prac prowadzonych przez audytora powinny gwarantować spółce wywiązanie się z obowiązków publikacji skróconych sprawozdań finansowych.
 4. dla przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej dla jednostki dominującej FERRUM S.A. (pkt 5 Przedmiotu zamówienia):
  1. przegląd – do ostatniego dnia sierpnia;
  2. terminy zakończenia prac prowadzonych przez audytora powinny gwarantować spółce wywiązanie się z obowiązków publikacji skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Termin i miejsce składania ofert

ZAINTERESOWANE PODMIOTY PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE PISEMNYCH OFERT
W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH, W TERMINIE
do dnia 19 stycznia 2024 roku, do godz. 12.00
w siedzibie Spółki FERRUM S.A. – sekretariat, I piętro
z dopiskiem:

Oferta na badanie sprawozdań finansowych FERRUM S.A. i wybranych Spółek zależnych Grupy FERRUM
oraz wykonywanie innych usług poświadczających
za lata obrotowe 2024-2025

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Oczekiwania wobec biegłego rewidenta i firmy audytorskiej:

 1. oczekiwane jest, że Oferent przygotuje ofertę, odrębnie na każdy okres objęty badaniem, przy czym oferta zostanie przedstawiona w rozbiciu na poszczególne punkty Przedmiotu zamówienia (od 1 do 6) i dodatkowo odrębnie dla FERRUM S.A. i każdej ze spółek wymienionych w pkt 2 Przedmiotu zamówienia;
 2. od biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie oczekiwany jest udział w:
  1. spotkaniach z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej FERRUM S.A., między innymi w celu omówienia strategii badania oraz zasad współpracy, omówienia wyników badania/przeglądu sprawozdań finansowych, kontroli świadczonych dodatkowych usług przez biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie, oceny niezależności biegłego rewidenta;
  2. posiedzeniach Rad Nadzorczych dokonujących oceny sprawozdań finansowych FERRUM S.A. i Spółek;
  3. Walnych Zgromadzeniach FERRUM S.A. lub Spółek zatwierdzających te sprawozdania;
 3. oczekiwane jest przekazanie do wiadomości Rad Nadzorczych poszczególnych Spółek, sporządzanych dla Zarządów informacji o zidentyfikowanych problemach w zakresie systemu rachunkowości, systemu kontroli wewnętrznej lub innych kwestii operacyjnych i finansowych dotyczących danej Spółki (tzw. listów do Zarządu);
 4. w postępowaniu przetargowym będą mogły wziąć udział firmy audytorskie spełniające minimum następujące kryteria:
  1. kryterium niezależności;
  2. niewykonywanie usług zakazanych w terminach zdefiniowanych przepisami prawa;
  3. doświadczenie w badaniu spółek notowanych na GPW;
  4. doświadczenie w badaniu spółek produkcyjnych z branży stalowej;
  5. dostępność zasobów ludzkich o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, która pozwoli na przeprowadzenie badanie zgodnie z oczekiwanymi terminami;
  6. dostępność ekspertów wspierających zespół audytowy w zakresie MSSF, podatków, wycen, i kontroli wewnętrznej.

 Oferta powinna zawierać

Oferta powinna zawierać, w kolejności zaprezentowanej poniżej:

 1. proponowaną cenę za realizację Przedmiotu zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty związane z badaniem oraz przeglądem, w rozbiciu na:
  1. poszczególne punkty Przedmiotu zamówienia (od 1 do 6);
  2. poszczególne Spółki wymienione w Przedmiocie zamówienia;
  3. okresy kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2024 roku oraz w dniu 31 grudnia 2025 roku;
 2. informację o firmie, w tym liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 4. poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 5. oświadczenie o dysponowaniu wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu zamówienia w wymaganych kluczowych terminach realizacji;
 6. wskazanie metod realizacji Przedmiotu zamówienia wraz z informacją o przewidywanym nakładzie czasu pracy niezbędnego do realizacji Przedmiotu zamówienia oraz oświadczeniem, że wskazany nakład pracy jest wystarczający do wydania bezstronnych i niezależnych opinii;
 7. listę podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich pięciu lat wraz z referencjami, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa;
 8. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
 9. oświadczenie Oferenta o spełnieniu przez kluczowego biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych;
 10. oświadczenie Oferenta, że nie istnieją zagrożenia dla niezależności oraz zastosowano zabezpieczenia w celu zminimalizowania ewentualnych zagrożeń;
 11. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz.U. Nr 2017, poz. 2074 ze zm.).

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta, zgodnie z przedłożonym aktem rejestracyjnym. Wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.

Termin, miejsce i sposób udzielania informacji dotyczących przygotowania oferty

Informacje niezbędne do prawidłowego złożenia oferty, będą udzielane do dnia 15 stycznia 2024 roku przez Panią Barbarę Sterkowicz, Główną Księgową:

tel. + 48 32 730 44 27

e-mail: barbara.sterkowicz@ferrum.com.pl

Data i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 2024 roku w Katowicach, przy ul. Porcelanowej 11. Otwarcie ofert jest niejawne.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest zamówieniem publicznym i nie będzie prowadzone w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów art. 701-705 ustawy Kodeks cywilny.

Spółka zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, podjęcia decyzji o dopuszczeniu ofert częściowych, rezygnacji z wybranych usług objętych Przedmiotem zamówienia, negocjacji z wybranymi Oferentami, także w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy oraz zmiany lub uzupełnienia oferty przez Oferenta, żądania od Oferentów złożenia wyjaśnień co do warunków oferty, w tym wskazanej ceny, swobodnego wyboru Oferentów do dalszych negocjacji, swobodnego wyboru Wykonawcy, unieważnienia zamówienia i poszczególnych jego części na każdym etapie postępowania, również bez podania przyczyny, dokonywania poprawek oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych w ofertach.

Realizacja powyższych uprawnień Spółki nie będzie rodziła dla Spółki żadnej odpowiedzialności prawnej lub finansowej. W szczególności Oferenci nie będą uprawnieni do domagania się jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utraconych korzyści związanych z brakiem ich wyboru jako Wykonawców lub innej szkody związanej ze swoim udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice