AKTUALNOŚCI

 

Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta

30 listopada 2021

Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta

FERRUM S.A.

Porcelanowa 11, Katowice

ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY
DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA PRZEPROWADZENIE:

Badania i przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych FERRUM  S.A. oraz spółek zależnych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE

Zarząd FERRUM S.A., działając z upoważnienia Komitetu Audytu powołanego przez Radę Nadzorczą spółki, postanowił zorganizować przetarg skierowany do podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych na świadczenie usług audytorskich na lata 2022-2023.

Prosimy o przygotowanie i przekazanie w terminach i na zasadach określonych poniżej, oferty na usługi audytorskie, która będzie obejmować następujący zakres:

 1. Badanie sprawozdań finansowych FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej: MSSF), za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2022 roku oraz w dniu 31 grudnia 2023 roku;
 2. Badania sprawozdań finansowych, wskazanych poniżej Spółek wchodzących w skład Grupy FERRUM (dalej: Spółki), sporządzonych zgodnie z MSSF:
  ZKS FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach, FERRUM MARKETING S.A. z siedzibą w Katowicach, za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2022 roku oraz w dniu 31 grudnia 2023 roku;
 1. Badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej dla jednostki dominującej FERRUM S.A. (dalej: Grupa FERRUM), sporządzonych zgodnie z MSSF za okresy roczne kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2022 roku oraz w dniu 31 grudnia 2023 roku;
 2. Przeglądu skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych FERRUM S.A. sporządzonych zgodnie z MSSF, za pierwsze półrocze 2022 roku oraz pierwsze półrocze 2023 roku;
 3. Przeglądu skróconych śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy FERRUM, sporządzonych zgodnie z MSSF, za pierwsze półrocze 2022 roku oraz pierwsze półrocze 2023 roku;
 4. Przeglądu skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych Spółek, sporządzonych zgodnie z MSSF, za pierwsze półrocze 2022 roku oraz pierwsze półrocze 2023 roku;

zwanych łącznie Przedmiotem zamówienia.

Wymagane kluczowe terminy dotyczące lat obrotowych 2022 – 2023 :

 1. Dla sprawozdania finansowego Spółki FERRUM S.A. oraz Spółek (pkt 1, 2 Przedmiotu zamówienia) orientacyjny harmonogram wygląda następująco:
  1. Badanie wstępne – do ostatniego dnia listopada roku badanego;
  2. Badanie zasadnicze – do ostatniego dnia lutego roku następującego po badaniu;
  3. Terminy zakończenia prac prowadzonych przez audytora powinny gwarantować spółce wywiązanie się z obowiązków publikacji sprawozdań finansowych.
 2. Dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej dla jednostki dominującej FERRUM S.A. (pkt 3 Przedmiotu zamówienia):
  1. Badanie zasadnicze – do 15 dnia marca roku następującego po badaniu;
  2. Terminy zakończenia prac prowadzonych przez audytora powinny gwarantować spółce wywiązanie się z obowiązków publikacji sprawozdań finansowych.
 3. Dla przeglądu skróconego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej dla jednostki dominującej FERRUM S.A. oraz Spółek (pkt 4 oraz 6 Przedmiotu zamówienia):
  1. Przegląd – do 20 dnia sierpnia;
  2. Terminy zakończenia prac prowadzonych przez audytora powinny gwarantować spółce wywiązanie się z obowiązków publikacji skróconych sprawozdań finansowych.
 4. Dla przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej dla jednostki dominującej FERRUM S.A. (pkt 5 Przedmiotu zamówienia):
  1. Przegląd – do ostatniego dnia sierpnia;
  2. Terminy zakończenia prac prowadzonych przez audytora powinny gwarantować spółce wywiązanie się z obowiązków publikacji skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Termin i miejsce składania ofert.

ZAINTERESOWANE PODMIOTY PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE PISEMNYCH OFERT
W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH, W TERMINIE
do dnia 11 marca 2022 roku, do godz. 12.00
w siedzibie Spółki FERRUM S.A. – sekretariat, I piętro
z dopiskiem:

Oferta na badanie sprawozdań finansowych FERRUM S.A. i wybranych Spółek zależnych Grupy FERRUM
oraz wykonywanie innych usług poświadczających
za lata obrotowe 2022 – 2023

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Oczekiwania wobec biegłego rewidenta i firmy audytorskiej:

 1. Oczekiwane jest, że Oferent przygotuje ofertę, odrębnie na każdy okres objęty badaniem, przy czym oferta zostanie przedstawiona w rozbiciu na poszczególne punkty Przedmiotu zamówienia (od 1 do 6) i dodatkowo odrębnie dla FERRUM S.A. i każdej ze spółek wymienionych w pkt 2 Przedmiotu zamówienia.
 2. Od biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie oczekiwany jest udział w:
  1. spotkaniach z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej FERRUM S.A., między innymi w celu omówienia strategii badania oraz zasad współpracy, omówienia wyników badania/przeglądu sprawozdań finansowych, kontroli świadczonych dodatkowych usług przez biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie, oceny niezależności biegłego rewidenta,
  2. posiedzeniach Rad Nadzorczych dokonujących oceny sprawozdań finansowych FERRUM S.A. i Spółek,
  3. Walnych zgromadzeniach FERRUM S.A. lub Spółek zatwierdzających te sprawozdania.
 3. Oczekiwane jest przekazanie do wiadomości Rad Nadzorczych poszczególnych Spółek, sporządzanych dla Zarządów informacji o zidentyfikowanych problemach w zakresie systemu rachunkowości, systemu kontroli wewnętrznej lub innych kwestii operacyjnych i finansowych dotyczących danej Spółki (tzw. listów do Zarządu).
 4. W postępowaniu przetargowym będą mogły wziąć udział firmy audytorskie spełniające minimum następujące kryteria:
  1. kryterium niezależności;
  2. niewykonywanie usług zakazanych w terminach zdefiniowanych przepisami prawa;
  3. doświadczenie w badaniu spółek notowanych na GPW;
  4. doświadczenie w badaniu spółek produkcyjnych z branży stalowej;
  5. dostępność zasobów ludzkich o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, która pozwoli na przeprowadzenie badanie zgodnie z oczekiwanymi terminami;
  6. dostępność ekspertów wspierających zespół audytowy w zakresie MSSF, podatków, wycen, i kontroli wewnętrznej;

Oferta powinna zawierać:

Oferta powinna zawierać, w kolejności zaprezentowanej poniżej:

 1. Proponowaną cenę za realizację Przedmiotu zamówienia uwzględniającą wszystkie koszty związane z badaniem oraz przeglądem, w rozbiciu na:
  1. poszczególne punkty Przedmiotu zamówienia (od 1 do 6);
  2. poszczególne Spółki wymienione w Przedmiocie zamówienia,
  3. okresy kończące się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2022 roku oraz w dniu 31 grudnia 2023 roku,
 2. Informację o firmie, w tym liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. Poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 5. Oświadczenie o dysponowaniu wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu zamówienia w wymaganych kluczowych terminach realizacji,
 6. Wskazanie metod realizacji Przedmiotu zamówienia wraz z informacją o przewidywanym nakładzie czasu pracy niezbędnego do realizacji Przedmiotu zamówienia oraz oświadczeniem, że wskazany nakład pracy jest wystarczający do wydania bezstronnych i niezależnych opinii,
 7. Listę podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich pięciu lat wraz z referencjami, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa,
 8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
 9. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu przez kluczowego biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanych sprawozdaniach finansowych,
 10. Oświadczenie Oferenta, że nie istnieją zagrożenia dla niezależności oraz zastosowano zabezpieczenia w celu zminimalizowania ewentualnych zagrożeń,
 11. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz.U. Nr 2017, poz. 2074 ze zm.).

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta, zgodnie z przedłożonym aktem rejestracyjnym. Wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.

Termin, miejsce i sposób udzielania informacji dotyczących przygotowania oferty.

Informacje niezbędne do prawidłowego złożenia oferty, będą udzielane do dnia 10 marca 2022 roku przez Panią Barbarę Sterkowicz, Główną księgową:

tel. 48 32 730 44 27

e-mail: barbara.sterkowicz@ferrum.com.pl

Data i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2022 roku w Katowicach, przy ul. Porcelanowej 11. Otwarcie ofert jest niejawne.

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest zamówieniem publicznym i nie będzie prowadzone w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. Do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów art. 701– 705 ustawy Kodeks cywilny.

Spółka zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert, podjęcia decyzji o dopuszczeniu ofert częściowych, rezygnacji z wybranych usług objętych Przedmiotem zamówienia, negocjacji z wybranymi Oferentami, także w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy oraz zmiany lub uzupełnienia oferty przez Oferenta, żądania od Oferentów złożenia wyjaśnień co do warunków oferty, w tym wskazanej ceny, swobodnego wyboru Oferentów do dalszych negocjacji, swobodnego wyboru Wykonawcy, unieważnienia zamówienia i poszczególnych jego części na każdym etapie postępowania, również bez podania przyczyny, dokonywania poprawek oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych w ofertach.

Realizacja powyższych uprawnień Spółki nie będzie rodziła dla Spółki żadnej odpowiedzialności prawnej lub finansowej. W szczególności Oferenci nie będą uprawnieni do domagania się jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utraconych korzyści związanych z brakiem ich wyboru jako Wykonawców lub innej szkody związanej ze swoim udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

FERRUM S.A. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & RealizacjaStrony internetowe Katowice